Indien een werkgever komt te failleren, worden de werknemers door de curator ontslagen. De Rechter Commissaris (RC) van de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken verstrekt aan de curator daartoe een beschikking. Op basis van deze beschikking kan de curator zonder meer overgaan tot ontslag van de betreffende werknemers zonder dat deze werknemers nog aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

Is hier dan helmaal niets tegen te doen? Zeker wel:

De volgende acties kunnen worden ondernomen:

Wordt u als werknemer in een faillissement van uw werkgever ontslagen, roep dat tijdig juridisch advies in!

Het is mogelijk dat een concurrentiebeding niet rechtsgeldig is overeengekomen, terwijl het beding wel onderdeel is van een arbeidsovereenkomst die door partijen is getekend. Zo oordeelde de kantonrechter te Rotterdam op 29 maart 2013 ten aanzien van de totstandkoming van een concurrentiebeding. Een werknemer die na een faillissement van zijn werkgever in dienst was getreden van het doorgestarte ingenieursbureau heeft na één jaar zijn arbeidsovereenkomst opgezegd om bij de concurrent in dienst te treden.

De werkgever vordert in een bodemprocedure betaling van verbeurde boetes. De werknemer stelt zich echter op het standpunt dat het concurrentiebeding niet rechtsgeldig is overeengekomen. Dit omdat zijn wil niet was gericht op het aangaan van het concurrentiebeding; hij zou door de curator tijdens de doorstart onder druk zijn gezet om te tekenen omdat hij anders geen loon zou krijgen en hij zou de arbeidsovereenkomst slechts vluchtig hebben kunnen inzien. Bovendien zou hij direct de volgende dag bezwaar hebben gemaakt tegen het concurrentiebeding. De kantonrechter overweegt dat onderzocht moet worden of de werknemer door de arbeidsovereenkomst te ondertekenen, zijn wil heeft geopenbaard de arbeidsovereenkomst inclusief concurrentiebeding aan te gaan. Vaststaat dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft ondertekend en tevens dat hij – voordat hij tot het ondertekenen overging – heeft opgemerkt dat in zijn vorige arbeidscontract geen concurrentiebeding stond. Ook staat vast dat de werknemer de dag daarna nogmaals de kwestie heeft aangekaart. Onder deze omstandigheden mocht de werkgever er niet op vertrouwen dat ondertekening van de overeenkomst tevens de wil van de werknemer inhield om een concurrentiebeding overeen te komen. De werkgever had moeten onderzoeken of de wil en verklaring van de werknemer wel overstemde. Bovendien had de werkgever de werknemer de gelegenheid moeten bieden om de arbeidsovereenkomst rustig door te lezen en desgewenst juridisch advies in te winnen. Doordat dit niet was gebeurd is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig overeengekomen en kan de werkgever hierop ook geen beroep doen.Uit het voorgaande blijkt de er zelfs indien een arbeidsovereenkomst inclusief concurrentiebeding is getekend er mogelijkheden bestaan om onder bepaalde omstandigheden een beroep te doen op het feit dat de wil en verklaring van de werknemer niet overeenstemden.