Toets in tweede instantie en hoger beroep/cassatie

Indien werkgever of werknemer het niet eens zijn met een beslissing van het UWV kunnen zij de toegekende of geweigerde opzegvergunning laten beoordelen door de kantonrechter.

De kantonrechter kan dus in tweede instantie de arbeidsovereenkomst ook ontbinden op grond van de gronden a en b – bedrijfseconomisch en langdurig arbeidsongeschiktheid (zie ontslagroutes).

De kantonrechter is bij zijn toetsing echter gebonden aan dezelfde voorwaarden als het UWV. De kantonrechter kan op grond van reorganisatie niet ontbinden indien er sprake is van ziekte (opzegverbod).

Ook nieuw op grond van de Wet Werk en Zekerheid is dat de kantonrechter niet direct kan ontbinden; de einddatum wordt bepaald door de datum waarop de arbeidsovereenkomst door opzegging zou zijn geëindigd minus de tijd die gelegen is tussen de dag van indiening van het verzoekschrift en de datum van de ontbindingsbeschikking.

Heeft de werkgever – na verkregen toestemming van het UWV – de arbeidsovereenkomst opgezegd, dan kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de werkgever veroordelen om de arbeidsovereenkomst te herstellen. De werknemer moet deze vordering binnen 2 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter instellen.

Tegen een beschikking van de kantonrechter kan hoger beroep worden ingesteld hetgeen voorheen evenmin mogelijk was. De beroepstermijn is 3 maanden.

Het vorenstaande neemt niet weg dat de beschikking van de kantonrechter wel al ten uitvoer kan worden gelegd, ook al is er niet definitief beslist in hoger beroep.

 

 

Afhankelijk van de ontslagreden moet er worden gekozen voor een verplichte ontslagroute en bijbehorende procedure.

Voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en een ontslag in verband met langdurige ziekte moet je verplicht langs het UWV indien de werknemer niet instemt met het ontslag. De weg van ontbinding via de kantonrechter staat voor deze gronden niet meer open.

Voor alle andere gronden, moet de kantonrechter verplicht worden aangezocht.

Als het UWV de toestemming voor ontslag heeft geweigerd, kan de werkgever (in tweede instantie) de kantonrechter alsnog verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Als een werkgever met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, kan de werknemer bij de kantonrechter herstel van het dienstverband vorderen.

Tegen de uitspraak van de kantonrechter staat hoger beroep en cassatie open.

Indien werknemer en werkgever een regeling treffen ten aanzien van de beëindiging van een dienstverband moet die regeling worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet zodanig zijn opgesteld dat de werknemer recht heeft op een uitkering.

Als partijen in overleg over gaan tot beëindiging van de arbeidsrelatie bepalen zij zelf de hoogte van de ontslagvergoeding. Werkgever en werknemer zijn niet gebonden aan de regels ten aanzien van de transitievergoeding.

Voor de werknemer is van belang te weten dat hij twee weken de bedenktijd heeft om – zonder opgaaf van redenen – terug te komen op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en zijn instemming te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Voor de werkgever is van belang om de werknemer – na zijn instemming – schriftelijk op de bedenktijd te wijzen. Indien een werkgever dit nalaat, wordt de bedenktermijn met een week verlengd tot 3 weken.

Wilt u de vaststellingsovereenkomst laten checken: stuur deze dan naar: info@ontslaghulp.nl

Thuis werkvergoeding

Met ingang van 1 januari 2022 is het voor werkgevers toegestaan om een onbelaste thuiswerkvergoeding te verstrekken van maximaal twee euro per dag. Een werknemer kan dus daarop aanspraak maken. Deze vergoeding treedt in de plaats van de reiskostenvergoeding in die zin dat de werknemer of aanspraak k...

Lees meer

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Op 31 maart 2020 is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (“NOW”) bekend gemaakt. De regeling behelst een subsidieregeling om ervoor te zorgen dat werkgevers hun werknemers in dienst (kunnen) houden en blijven betalen. Uitgangspunten: De subs...

Lees meer

Proeftijdontslag en Noodfonds Overbrugging Werkgelegenhe...

Door het Corona virus zullen werkgevers mogelijk arbeidsovereenkomsten van hun werknemers willen beëindigen. De regering heeft evenwel een noodfonds ter beschikking gesteld (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) hierna “NOW” op basis waarvan maximaal 90% van de loonkosten in de vorm van een s...

Lees meer

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

In bijzondere situaties kon een werkgever worden geconfronteerd met het geval dat werknemers tijdelijk niet of minder kunnen worden ingezet. De werkgever kon dan voor het personeel dat noodgedwongen naar huis was gestuurd een WW uitkering aanvragen. De werktijdverkorting diende te worden aangevraagd...

Lees meer

Verzuim door cosmetische ingreep

De vraag die de Rechtbank Oost-Brabant kreeg voorgelegd, was of het langdurig uitvallen van werkneemster vanwege een geslachtsveranderende operatie kon worden beschouwd als “ziekte” of als een cosmetische ingreep, waarvan de werkneemster zelf de gevolgen moest dragen. Werkneemster vordert in dez...

Lees meer