Salaris/Loon

Een werknemer die niet werkt heeft ook geen recht op loon. Op deze regel zijn echter uitzonderingen. Een werknemer heeft in ieder geval recht op doorbetaling van zijn loon in de volgende gevallen:

– bij ziekte (tenzij hij deze zelf veroorzaakt dan wel genezing belemmert);

– wanneer hij recht heeft op een uitkering op grond van een sociale verzekeringswet;

– wanneer hij niet heeft kunnen werken als gevolg van een oorzaak die voor rekening komt van de werkgever;

– wanneer hij ten onrechte op staande voet is ontslagen.

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is op dit punt een wijziging opgetreden. Een werknemer behoudt toch recht op loon indien hij niet werkt als de oorzaak daarvan voor rekening van de werkgever komt. Niettemin kunnen werkgever en werknemer schriftelijk afspreken dat een werknemer in een dergelijke situatie gedurende de eerste 6 maanden geen recht heeft op loon.

Soms wil een werkgever het salaris niet uitbetalen, bijvoorbeeld omdat:

– de werkgever het dienstverband wil beëindigen;

– de werkgever van oordeel is dat de werknemer niet goed functioneert;

– de werknemer op staande voet is ontslagen;

– de werkgever in financiële moeilijkheden verkeert;

– sprake is van onvoldoende inspanning door de werknemer  in geval van reïntegratieverplichting bij ziekte;

– de werknemer op non actief is gesteld;

– de werknemer schade heeft veroorzaakt.

Als werkgever kunt u in een situatie terechtkomen waarin u de loonbetaling wilt staken cq schorsen. Houdt er rekening mee dat u daartoe niet zonder meer gerechtigd bent.

Als u als werknemer geconfronteerd wordt met stopzetting van uw salarisbetaling is het van belang om de reden voor die stopzetting boven water te krijgen. Vervolgens dient er zo snel mogelijk actie te worden ondernomen.

Daarbij kan het gaan om:
– sommeren van de werkgever om de salarisbetaling te hervatten;
– dagvaarden zodat de rechter over de hervatting van de salarisbetaling kan oordelen;
– in overleg treden met de werkgever om gezamenlijk tot een oplossing te komen;
– aanvragen van faillissement van uw werkgever. Als het bedrijf uiteindelijk failliet verklaard wordt, dan betaalt het UWV het achterstallige salaris over een periode van 13 weken en het vakantiegeld over een periode van een jaar.

In principe krijgt een werknemer vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid gedurende 104 weken minimaal 70% van het laatst verdiende loon doorbetaald. Een loondoorbetalingsverplichting houdt na 104 weken in ieder geval op.

Na deze 104 weken kan het zo zijn dat de werknemer een WIA-uitkering ontvangt. U krijgt hiervoor in de 86ste week van de arbeidsongeschiktheid de papieren toegezonden. Het UWV bekijkt aan de hand van de stukken of werkgever en werknemer genoeg hebben gedaan aan re-integratie.

Wanneer de werkgever  onvoldoende heeft gedaan volgens het UWV dan kan dat betekenen dat het UWV de WIA aanvraag niet in behandeling neemt en de werkgever als sanctie oplegt om ook in het derde jaar nog het salaris te blijven doorbetalen. Daarnaast bestaat de ‘verhaalsanctie’. Als de werkgever  onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht en de werknemer vervolgens ziek uit dienst gaat en een Ziektewet-uitkering aanvraagt, dan kan het UWV WERKbedrijf deze sanctie opleggen. De uitkeringsinstantie verhaalt het ziekengeld dan op de werkgever. Dit is 70% van het laatstverdiende loon plus premies.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?