UWV

Een werknemer kan een arbeidsovereenkomst altijd opzeggen. Daar heeft hij geen vergunning voor nodig.

Een werkgever daarentegen heeft – indien hij een werknemer wenst te ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen of bij langdurige ziekte – een vergunning nodig om een arbeidsovereenkomst op te kunnen zeggen indien de werknemer niet instemt met de opzegging.

Dat is de zogenoemde ontslagvergunning die de werkgever kan aanvragen bij het UWV.

Om een ontslagvergunning te kunnen krijgen, moet een werkgever een redenen of grond aandragen.
Een bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte (2 jaar) zijn thans nog – op grond van de nieuwe wet Werk en Zekerheid (WWZ) – de enige reden op grond waarvan een ontslagvergunning bij het UWV kan worden gevraagd.

Of het UWV overgaat tot afgifte van een ontslagvergunning is afhankelijk van de vraag of de gestelde feiten aannemelijk zijn gemaakt door de werkgever en voorts van de vraag of die feiten zwaar genoeg worden geacht om de ontslagvergunning te verlenen.

Bij bedrijfseconomisch ontslag geldt voorts dat de werkgever niet een vrije keuze heeft wie hij voordraagt voor ontslag. Daarbij wordt gekeken naar het afspiegelingsbeginsel – zie afspiegelingsbeginsel.

Om voor een ontslagvergunning in aanmerking te komen moet een werkgever beschikken over een goed opgebouwd dossier waaruit blijkt dat de werkgever enerzijds kan aantonen dat de aan te voeren ontslagreden ook daadwerkelijk bestaat en anderzijds de werkgever ook alles heeft gedaan dat redelijkerwijs in zijn vermogen lag om die ontslagreden niet te laten opkomen dan wel tot een andere oplossing te komen.

De aanvraag voor een ontslagvergunning wordt ingediend via het werkgeversportaal. Er dienen standaard formulieren – plus eventuele toelichtingen en bijlagen – voor de aanvraag te worden geüpload door de werkgever.

Indien een aanvraag digitaal via het werkgeversportaal wordt ingediend, dan geldt er een termijn van 4 weken waarbinnen door het UWV op de aanvraag wordt beslist. Die termijn vangt aan op de dag dat de aanvraag compleet is. Dit geldt ook ten aanzien van een per post ingestuurde aanvraag. De vertraging is derhalve de tijd voor verzending per post in plaats van digitaal.

Vereiste informatie voor een ontslagaanvraag

  • Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen

Deze aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C. Hieronder een korte weergave van de 3 delen van deze aanvraag:

  1. Gegevens van de werkgever
  2. Gegevens van de werknemer zoals onder meer personalia, plaats van werkzaamheden, kenmerken van de arbeidsovereenkomst (verlenging, (on)bepaalde tijd, opzegging) en bijvoorbeeld of een opzegverbod van toepassing is.
  3. Gegevens over de bedrijfseconomische redenen

Let op. Deel C wordt niet tegelijkertijd met A en B ingediend. Naar aanleiding van deel A en (meerdere delen) B ontvangt de werkgever een zaakkenmerk van het UWV. Dan dient binnen 8 dagen deel C te worden ingediend.

  • Aanvraag ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

De aanvraag bestaat uit 1 deel waaruit onder meer moet blijken dat:

  • De werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen.

Bij deze aanvraag wordt om een toelichting verzocht over-– onder meer – eventuele re-integratiewerkzaamheden, of er passende functies bestaan en zijn aangeboden en of de werkgever voldoende activiteiten heeft ondernomen tot herplaatsing.

 

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?