Actueel

Wijzigingen arbeidsrecht en ontslagrecht per 1 januari 2015

Gepubliceerd op: 12 juni 2015

De wijzigingen via de Wet Werk en Zekerheid zullen een verandering teweegbrengen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht.

Het eerste deel van invoering van de Wet Werk en Zekerheid zal plaatsvinden per 1 januari 2015. De wijzigingen die per 1 januari 2015 in werking treden zijn:

 

– Geen proeftijd mag worden overeengekomen ten aanzien van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter;

– Geen concurrentiebeding

  • In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen tenzij de werkgever in of bij de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat en welke zwaarwichtige bedrijfs- en dienstbelangen hij heeft bij het concurrentiebeding. Het zwaarwegend belang kan zijn gelegen in de aard van de functie van de werknemer. Het belang van werkgever moet concreet worden omschreven. Overigens verdient het in andere gevallen dan tijdelijke arbeidsovereenkomsten ook aanbeveling op te nemen waarom men als werkgever een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opneemt. In een eventuele procedure heeft de rechter een handvat waaraan hij kan toetsen.
  • Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of langer wordt de werkgever verplicht zich te houden aan een aanzegplicht. Dit houdt in dat de werkgever aan de werknemer minimaal een maand voor de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Laat de werkgever dit na dan is hij een vergoeding verschuldigd ter hoogte van één bruto-maandsalaris. Informeert hij de werknemer te laat dan is hij een vergoeding verschuldigd voor de resterende duur van de maand (naar rato).De werknemer moet binnen twee maanden na einde arbeidsovereenkomst aanspraak maken op de vergoeding. Deze verplichting tot aanzegging geldt vanaf 1 januari 2015 voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
  • De mogelijkheid om ten nadele van de werknemer af te kunnen wijken van de loondoorbetalingsverplichting, zoals bedoeld in artikel 7:628 lid 5 t/m 8 en lid 10 BW zullen worden per beperkt.

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 12 juni 2015

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?