Actueel

Wijzigingen van het ontslagrecht gepland per 01-01-2016

Gepubliceerd op: 16 april 2013

Voor uitspraken van de kantonrechter kan volgens het normale procesrecht hoger beroep worden ingesteld.Indien werknemer of –gever niet met het UWV-besluit eens is, kan die partij bij de rechtbank om ontbinding (werkgever) of om herstel van de arbeidsovereenkomst (werknemer) verzoeken. Voor bepaalde ontslaggronden zal één ontslagroute gaan gelden: UWV in geval van bedrijfseconomisch ontslag of langdurige arbeidsongeschiktheid, de kantonrechter in geval van andere in de persoon gelegen redenen en bij een verstoorde arbeidsverhouding. Bij cao kan een eigen commissie worden ingesteld.Vereenvoudiging procedure
De BBA 1945 vervalt en ontslagrecht wordt in één wet, het BW, geregeld. Wel wordt de preventieve toetsing van ontslag gehandhaafd.Vereenvoudiging wetgeving

De transitievergoeding vervalt indien sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. Indien werkgever zich schuldig maakt aan een ernstig verwijt kan de kantonrechter bovenop de transitievergoeding een aanvullende toewijzen. (Criteria voor ‘ernstige verwijtbaarheid’ moeten nog worden uitgewerkt.Ontslag vanwege ernstige verwijtbaarheid

Indien een werkgever ‘van-werk-naar-werk’-kosten ten goede van een ex-werknemer maakt, dan kunnen die kosten in mindering van de transitievergoeding worden gebracht.Voor werknemer van 50+ plus geldt tot 2020 een overgangsregeling met afwijkende berekening van de transitievergoeding.Ten aanzien van werknemers met een jaarsalaris tot maximaal € 75.000,- waarvan het dienstverband eindigt, geldt voor de werkgever een transitievergoeding van 1/3e maandsalaris per jaar voor de eerste tien jaar dienstverband en vervolgens een ½ maandsalaris per jaar voor de dienstjaren vanaf het elfde dienstjaar. Hiervoor geldt een maximale hoogte van € 75.000,- Voor werknemers die een jaarsalaris van € 75.000,- of meer hebben, kan de maximale ontslagvergoeding 1 jaarsalaris zijn. Bij cao kan hiervan worden afgeweken.

Ontslagvergoeding (transitievergoeding werkgever)

De proceduretijd van een aanvraag bij het UWV of verzoek aan  de kantonrechter, kan met de opzegtermijn worden verrekend met dien verstande dat tenminste een opzegtermijn van 1 maand in stand blijft.Verrekenen opzegtermijn met proceduretijd
Indien werknemer met beëindiging instemt (schriftelijk en met inachtneming van een bedenktijd van 2 weken), is geen procedure vereist. Instemming heeft bovendien geen negatief effect op WW-uitkering.Wederzijds goedvinden

Geschreven door:

Yves Vlassenroot

Yves Vlassenroot is advocaat sinds 1995. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft daarbij zowel werkgevers als werknemers bijgestaan. In dat kader heeft hij geadviseerd (maar ook procedures gevoerd) over alle aspecten van het arbeidsrecht. Yves adviseert over het nieuwe ontslagrecht in brede zin en reorganisaties van ondernemingen in het bijzonder maar ook het gebied van de uitleg van concurrentiebedingen, CAO kwesties, flexibele arbeidsrelaties en van andere commerciële overeenkomsten zoals agentuur en distributie heeft hij ruime ervaring. Yves Vlassenroot opereert bovendien op het snijvlak tussen enerzijds arbeidsrecht en ondernemingsrecht anderzijds en is initiatiefnemer van ontslaghulp.nl

Gepubliceerd op: 16 april 2013

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?