WW uitkering

Een werknemer heeft recht op een WW-uitkering als aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • hij is werknemer;
  • hij is werkloos (hij heeft een relevant aantal arbeidsuren verloren en geen recht op loon over deze verloren uren);
  • hij is beschikbaar voor werk;
  • hij heeft minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voorafgaand aan zijn eerste werkloosheidsdag;
  • hij is niet uitgesloten van het recht op WW.

De maximale duur van een ww-uitkering is 38 maanden. Per jaar arbeidsverleden wordt één maand WW-recht opgebouwd.

Verder dient rekening gehouden te worden met de fictieve opzegtermijn diet door het UWV zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het UWV pas na het verstrijken van de fictieve opzegtermijn een WW uitkering aan de werknemer zal verstrekken. De termijn begint te lopen elke hele maand na de beeindigingsdatum. Stel dat een beeindiging is geregeld in de maand mei en er geldt een fictieve opzegtermijn van 2 maanden, dan kan de betreffende werknemer eerst per 1 augustus aanspraak maken op een uitkering.

In het verleden leidde het meewerken aan een ontslagwens van de werkgever zonder meer tot een WW-recht zolang er maar geen dringende reden aan de beëindiging ten grondslag lag en voldaan werd aan voldoende arbeidsverleden. Thans moet er rekening mee worden gehouden dat als de werkgever toch passende arbeid in de aanbieding heeft, hij niet zomaar mag meewerken aan een ontslag op basis van wederzijds goedvinden. Ook voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat als de bepaalde tijd afloopt en de werkgever het contract wil verlengen, de werknemer dat niet zomaar kan afwijzen. Doet hij dat toch dan kan hij zijn recht op WW verliezen.

In het verleden moest men in beginsel altijd protesteren tegen een door de werkgever gewild ontslag om in aanmerking te kunnen komen voor een WW uitkering. Sedert 1 oktober 2006 kan een werknemer – in beginsel – zonder risico om verwijtbaat werkloos te zijn, meewerken aan een door de werkgever gewilde beëindiging. Let echter op dat een werknemer wel aan bepaalde voorwaarden moet blijven voldoen om voor WW in aanmerking te komen. Zo moet de werkgever een vaststellingsovereenkomst met de werknemer sluiten waarin staat vermeld dat het initiatief van de beeindiging bij de werkgever ligt en dat de werknemer geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Ook is het verstandig om iets van een vergoeding overeen te komen, dit om te voorkomen dat het UWV vraagt waarom een werknemer is weg gegaan zonder aanspraak te maken op een vergoeding.

Het arbeidsverleden is ook van belang voor de duur van de WW-uitkering. Met de versoepeling van het arbeidsverleden is het WW-recht uitgehold doordat de maximale uitkeringsduur is teruggebracht van 5 jaar naar 38 maanden, er een langer arbeidsverleden nodig is doordat per jaar arbeidsverleden slechts één maand WW-recht wordt opgebouwd, terwijl de vervolguitkering reeds eerder was afgeschaft.

In het kader van de Wet Werk en Zekerheid is het begrip passende arbeid gewijzigd. De wijziging houdt in dat werkelozen binnen 6 maanden een baan moeten accepteren onder hun niveau.

Direct advies
nodig?

Bel de ontslaghulplijn
023 - 303 63 80

Of mail

Uw echtscheiding
voor slechts
650,-

Lees voorwaarden
Search Icon

Waar kunnen we u nog meer mee helpen?